La Conselleria d’Educació Informa:

A partir de la setmana pròxima els equips directius només hauran de ser als centres en cas de necessitat específica.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha mantingut avui dues reunions a través de videoconferència amb representants de pares i mares, dels directors de centres i sindicats per explicar-los la situació actual i la previsió per a la propera setmana.

En aquest sentit, el conseller ha explicat que la Conselleria es veu obligada a prendre decisions ràpidament davant cada nova circumstància i que la voluntat de la Conselleria és que aquestes reunions es produeixin de manera periòdica per tal de poder mantenir la comunitat educativa informada de la situació.

Al llarg de la seva intervenció, Martí March ha agraït la implicació de tot el col·lectiu i els ha demanat que continuïn col·laborant perquè ens trobam en uns temps molt incert que precisa d’una feina conjunta.

March els ha demanat que facin arribar a la Conselleria aquelles qüestions que poden ajudar a millorar les coses, “nosaltres no tenim totes les respostes i vos agrairem que ens ajudeu a trobar les solucions a cada problema que se’ns presenti”.

Entre els temes que més preocupen als participants han destacat la neteja dels centres, la necessitat de garantir que no hi hagi bretxa digital i com donar suport a les famílies que necessiten el menjador escolar.

March ha explicat que a Consell de Govern es tractarà com atendre les necessitats de l’alumnat beneficiari de beques menjador i també explicarà les instruccions que la Conselleria aplicarà a partir de la propera setmana als centres educatius de Balears.

Les noves instruccions especifiquen que:

1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.

2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.

3. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.

4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc…), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.

5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.

6.Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i / o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excès de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible. 

7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l’alumnat de batxillerat, preferentment als de 2n que s’ha de presentar a les proves d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.

Per llegir més informació sobre les instruccions: http://bit.ly/2UpSbps